Skargi i wnioski - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach Skarg i Wniosków przyjmują:


Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00
w siedzibie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG

przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa


Funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

w środę, czwartek i piątek w godzinach 10.00 - 14.00
oraz we wtorek w godzinach 15.30 - 17.30
w siedzibie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG
przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

tel. +48 22 500 30 70

e-mail:skargi.nadwislanski@strazgraniczna.pl

 

Placówki SG

PSG Warszawa-Okęcie ul. Żwirki i Wigury 1, 02-148 Warszawa,

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 500 35 05

Kierownik Zmiany: cała dobę tel. +48 22 500 35 00, +48 22 500 35 50

e-mail: okecie@strazgraniczna.pl

PSG Warszawa-Modlin ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 346 51 04

Kierownik Zmiany: całą dobę tel. +48 22 346 51 00

e-mail: sekretariat.modlin@strazgraniczna.pl

PSG w Bydgoszczy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 52 365 40 32

Kierownik Zmiany: codziennie w godz. 7:30-19:00

e-mail: bydgoszcz@strazgraniczna.pl

 

PSG w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź

Komendant:w poniedziałki w godz. 10:00-12:00 tel. +48 42 689 38 51

Kierownik Zmiany: całą dobę, tel. +48 42689 38 20
e-mail: lodz@strazgraniczna.pl

 

PSG w Lesznowoli

Lisówek 21, 05-600 GRÓJEC

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 48 332 39 20

Wyznaczeni funkcjonariusze lub pracownicy placówki:

w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-14:00, we wtorki w godz. 15:00-17:30, tel. +48 48 332 39 50

 e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

wyznaczony funkcjonariusz z Grupy zamiejscowej w Radomiu, 26-600 RADOM ul. Młodzianowska 24:

w środy, czwartki i piątki w godz. 08:00-15:00 oraz we wtorki w godz. 15:00-17:30, tel. +48 48 332 34 20, +48 48 332 34 24

 

PSG w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1c, 02-148 Warszawa,

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 500 38 01

Kierownik Zmiany: codziennie w godz. 08:00-18:00, tel. +48 22 500 38 00

 

Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - dział VIII Skargi i wnioski.

Wybrane przepisy:

Art. 221

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 241

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

§ 8

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do

 Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon centrala: +48 22 55 17 700

Infolinia obywatelska: 800 676 676

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2013
Data modyfikacji 05.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Stępniewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Stępniewska
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Niemiec
do góry