Skargi i wnioski - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W  Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w sprawach skarg i wniosków przyjmują:


Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
w poniedziałek w godzinach 11.00 - 13.00
w siedzibie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG

przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa


Funkcjonariusze/pracownicy Wydziału Kontroli Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

w środę, czwartek i piątek w godzinach 10.00 - 14.00
oraz we wtorek w godzinach 15.30 - 17.30
w siedzibie Komendy Nadwiślańskiego Oddziału SG
przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa

tel. +48 22 500 30 70

e-mail:skargi.nadwislanski@strazgraniczna.pl

za pośrednictwem ePUAP

 

Placówki Straży Granicznej:

 

PSG Warszawa-Okęcie

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 500 35 05

Dyżurny Operacyjny: całą dobę tel. +48 22 500 35 00

e-mail: okecie@strazgraniczna.pl

 

PSG Warszawa-Modlin

ul. gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 346 51 04

Kierownik Zmiany: całą dobę tel. +48 22 346 51 00

e-mail: sekretariat.modlin@strazgraniczna.pl

 

PSG w Bydgoszczy

ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 52 365 40 32

Wyznaczeni funkcjonariusze lub pracownicy placówki: od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 7:30 -15:30, tel. +48 48 52 365 40 79

Kierownik Zmiany: w pozostałych terminach, tel. +48 52 365 40 24 lub +48 52 365 40 30

e-mail: bydgoszcz@strazgraniczna.pl

 

PSG w Łodzi

ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00 tel. +48 42 689 38 51

Kierownik Zmiany: całą dobę, tel. +48 42 689 38 20

e-mail: lodz@strazgraniczna.pl

 

PSG w Lesznowoli

Lisówek 21, 05-600 Grójec

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 48 332 39 30

Wyznaczeni funkcjonariusze lub pracownicy placówki:

w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-14:00, we wtorki w godz. 15:00-17:30, tel. +48 48 332 39 50

 e-mail: sekretariat.lesznowola@strazgraniczna.pl

 

PSG w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 1c, 02-143 Warszawa,

Komendant: w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. +48 22 500 38 01

Kierownik Zmiany: całą dobę, tel. +48 22 500 38 00

 

PSG w Radomiu

ul. Lubelska 158, 26-603 Radom

Komendant: w poniedziałki w godz. 10.00-12.00, tel. +48 48 332 34 01

Kierownik zmiany: całą dobę tel. +48 48 332 34 00, +48 48 332 34 05

 

Przepisy regulujące przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 j.t. ze zm.) - dział VIII Skargi i wnioski.

Wybrane przepisy:

Art. 221

§ 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

art. 222

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

art. 227

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

art. 241

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 

   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.  z 2002 r Nr 5, poz. 46).

Wybrane przepisy:

§ 5

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

§ 8

1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

 

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do

 Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon centrala: +48 22 55 17 700

Infolinia obywatelska: 800 676 676

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2013
Data modyfikacji 05.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Stępniewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Stępniewska
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Karczewska
do góry