Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w Ustawie z dnia  11  sierpnia 2021 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 poz. 1641).

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  (www.bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP NwOSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w portal danych oraz BIP NwOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.  

II.   Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

- w odniesieniu do informacji publicznej udostępnianej w BIP NwOSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP NwOSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”;
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej;

 -  w odniesieniu do informacji publicznej udostępnianej na wniosek:

W przypadku informacji publicznej udostępnianej na wniosek, Komendant Oddziału określi warunki udostępnieni informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy. 

III. Sposób korzystania z informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiących bazę danych 

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1231, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek 

1. Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP NwOSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;  

 

2. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

 

Komendant

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

ul. Komitetu Obrony Robotników 23

02 – 148 Warszawa

 

lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej utworzonej w BIP NwOSG (www.bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl).

 

3. Wniosek zawiera w szczególności:

 1.  nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

 

4. W przypadku nie spełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

6. Udostępnienie informacji publicznej oraz udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania , co do zasady jest bezpłatne.

7. NwOSG może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).

8. W przypadku gdy wykonanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, NwOSG może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji (art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego).

 

VI. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty 

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Sprzeciw składa się do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji publicznej lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.
 2. Od decyzji Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429, z późn. zm).
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Metryczka

Data publikacji 24.07.2013
Data modyfikacji 28.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Łapanowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Łapanowska
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry