Informacja dla osób realizujących usługi/zakupy na rzecz NwOSG

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl,
  • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 3062, e-mail:woi.nwosg@strazgraniczna.pl,
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz.106 z późn.zm.)  oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, poz.1145 z późn.zm.),
  • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu rozliczenia finansowego za zrealizowaną usługę/zakup,
  • ma Pani/Pan obowiązek podania danych. Obowiązek ten wynika z  przepisów ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. 2020, poz. 106 z późn.zm.) oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019, poz.1145 z późn.zm.). Nie podanie danych uniemożliwi wypłatę za zrealizowaną usługę/zakup,
  • ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania. Ponadto – jeżeli wynika to z przepisów prawa – prawo do usunięcia swoich danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędom skarbowym,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez okres wynikający z przepisów prawa,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.

Metryczka

Data publikacji 16.11.2018
Data modyfikacji 13.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Niemiec WAIiWM - Referat Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry