Informacja dla osób niesłyszących - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla osób niesłyszących

Informacja w sprawie realizacji usługi organu administracji publicznej pozwalającej na komunikowanie się i obsługę osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1824) Nadwiślański Oddział Straży Granicznej udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej ”osobami uprawnionymi” następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:

 • z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Może to być np. znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

 • z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJN (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w terminie co najmniej 3 dni roboczych poprzedzających datę planowanej wizyty w Oddziale, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
 • propozycję terminu i godziny spotkania,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w postaci zapewnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika we wskazanym w zgłoszeniu terminie, Oddział zobowiązany jest do poinformowania osoby uprawnionej o zaistniałym fakcie (wraz z podaniem uzasadnienia), z równoczesnym wskazaniem propozycji innych możliwych terminów wizyty/spotkania, bądź innej metody/sposobu kontaktu:

 • ze środków wspierających komunikowanie się.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: nadwislanski@strazgraniczna.pl
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • faksem na nr: +48 22 500 37 00
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd):

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

im. Powstania Warszawskiego

ul. Komitetu Obrony Robotników 23

02 - 148 Warszawa

 

 • telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej pod nr +48 22 500 33 01

 

Pliki do pobrania

 • 30.09.2020 13:43
  (docx 17.27 KB)

Metryczka

Data publikacji 30.09.2020
Data modyfikacji 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Zdzienicki
do góry