Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.).
 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej


W celu uzyskania informacji publicznej należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej (wzór wniosku w załączeniu). Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, należy przesłać na poniższy adres listem tradycyjnym lub pocztą elektroniczną:


Komendant
Nadwiślańskiego  Oddziału Straży Granicznej
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa

Adres e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl

 

Dziennikarzom, agencjom prasowym, radiowym lub telewizyjnym informację publiczną udostępnia Rzecznik Prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Rzecznik Prasowy

Tel. (22) 500 31 58

Adres e-mail: rzecznik.nadwislanski@strazgraniczna.pl


Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.
 

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych.

Wnioskującemu, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej, przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.).

Udostępnienie informacji w BIP wyłącza możliwość udostępnienia przez Komendanta Nadwiślańskiego  Oddziału Straży Granicznej informacji publicznej na wniosek w zakresie, w jakim ta informacja została udostępniona w BIP. Straż Graniczna nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych oraz informacji publicznych udostępnianych na zasadach i w trybie określonym w innych ustawach.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2011
Data modyfikacji 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Zdzienicki
do góry