Wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej

nabór zakończono wyborem kandydatki - ogłoszenie nr 115158

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy inspektor w Sekcji Mundurowo- Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego

 

wybrana osoba; p. Maria ZARYCHTA zam. Raszyn

 

miejsce pracy, adres Urzędu: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

wymiar etatu: 1, liczba stanowisk 1, wynagrodzenie brutto: 3 612.82

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO: 17 lutego 2023 r.

 

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • sporządza i przedkłada do zatwierdzenia przełożonym dokumenty obrotu materiałowego przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7, FT-EW7, FT-ST7
 • Prowadzi ewidencje przedmiotów objętych gospodarką mundurową, sprzętu i materiałów żywnościowych przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7, FT-EW7, FT-ST7 wydanych indywidualnie funkcjonariuszom, pracownikom i komórkom organizacyjnym
 • Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7 pozostającego we właściwości Sekcji Mundurowo - Żywnościowej
 • Uzgadnia ewidencję ilościowo - wartościową z ewidencją ilosciową
 • Prowadzi stałą analizę stanu posiadania mienia w zakresie: przedmiotów objętych gospodarką mundurową, środków żywnościowych oraz sprzętu i materiałów żywnościowych
 • Bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz mienia znajdującego się we właściwości Sekcji na podstawie prowadzonej ewidencji
 • kompletuje, przechowuje zatwierdzone dokumenty obrotu materiałowego mienia pozostającego we właściwości Sekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POTRZEBNE CI BĘDĄ (WYMAGANIA NIEZBĘDNE)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji/ w pracy biurowej
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) w tym programu Excel, Word i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE)

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w zakresie gospodarki materiałowej

Co oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału.
Godziny pracy Urzędu: 7:30 - 15:30 Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

      Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Załącz do oferty  dokumenty które w sposób jednoznaczny wykażą długość wymaganego doświadczenia zawodowego i rodzaj wymaganego doświadczenia:

 • długość wymaganego doświadczenia- Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy  (np.1 rok,2 lata) 
 • jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych- Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni)
 • jeżeli ze świadectw pracy nie wynika rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa,admin itp)- wraz ze świadectwem pracy dołącz dokumenty w których określono zakres zadań i czynności wykonywane na stanowisku pracy.(np: zakres zadań lub opinie lub referencje)
 • Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.
 • W liście motywacyjnym podaj numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.
 • WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
 • W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.
 • Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. 

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

dołącz jeśli posiadasz

(DOKUMENTY DODATKOWE)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”
 • DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO: 17 lutego 2023 r.
 • DECYDUJE DATA: STEMPLA POCZTOWEGO / OSOBISTEGO DOSTARCZENIA OFERTY DO URZĘDU, LUB ZŁOŻENIE PRZEZ PROFIL E-PUAP 

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 115158"

na adres:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa  
 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 500 33 79, 22 500 31 90 lub mailowego na adres: renata.sobus@strazgraniczna.pl

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostałem/am poinformowany/a, że: • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, • dane osobowe zbierane są w celu naboru na stanowisko starszy inspektor w Sekcji Mundurowo -Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a przywołanego wyżej Rozporządzenia, • dane osobowe będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas trwania naboru na stanowisko, oraz przez 3 (trzy) miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną, a następnie niezwłocznie zniszczone, • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia moich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/naboru prowadzonym przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec mojej osoby, jak również moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, • dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej, • mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzę, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, • Administratorem danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

 

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

1. Weryfikacja ofert

2. Test kwalifikacyjny (pisemny)

3. Rozmowa kwalifikacyjna

4. Ocena kompetencji 

Metryczka

Data wytworzenia 03.02.2023
Data publikacji 03.02.2023
Data modyfikacji 24.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Sobuś
Osoba udostępniająca informację:
Renata Sobuś Wydział Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Renata Sobuś

Nawigacja

do góry