Inne wolne stanowiska pracy

nabór zakończono wyborem kandydata - ogłoszenie 04/01/2023

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów na stanowisko: robotnik gospodarczy w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami wybrana osoba p. Krzysztof KONARZEWSKI zam. Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

WYMIAR ETATU: 1/1, LICZBA STANOWISK PRACY: 1

                ADRES URZĘDU:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

ul. Komitetu Obrony Robotników 23

02-148 Warszawa

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:  praca w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie lub innych obiektach administrowanych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu, opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci, odśnieżanie terenu;
 • pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników, nasadzanie drzew, roślin i krzewów i ich pielęgnacja, wycinka i konserwacja drzewostanu, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów;
 • wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego;
 • wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca o charakterze porządkowym - robotnik gospodarczy, w systemie 8-godzinnym, w godz. 06:00 – 14:00

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • konieczność poruszania się po obiekcie.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie minimum podstawowe;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą   „poufne” w przypadku nie posiadania w/w poświadczenia – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność posługiwania się sprzętem do utrzymania zieleni i czystości;
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność;
 • samodzielność i operatywność;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat.B

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys (CV) (dokumenty własnoręcznie podpisane, wraz z numerem ogłoszenia, stanowiskiem pracy i komórką organizacyjną);
 • list motywacyjny (dokumenty własnoręcznie podpisane, wraz z numerem ogłoszenia, stanowiskiem pracy i komórką organizacyjną);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, w przypadku nie posiadania ww. poświadczenia – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów niepełnosprawnych zamierzających złożyć swoją ofertę;
 • informacja RODO - wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „wzory oświadczeń”.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 stycznia 2023 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
02-148 Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
z dopiskiem: „robotnik gospodarczy w WBiGN” - ogłoszenie nr 04/01/2023

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostałem/am poinformowany/a, że: • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, • dane osobowe zbierane są w celu naboru na stanowisko robotnik gospodarczy w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a przywołanego wyżej Rozporządzenia, • dane osobowe będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas trwania naboru na stanowisko, a następnie niezwłocznie zniszczone, • przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia moich danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/naboru prowadzonym przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec mojej osoby, jak również moje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, • dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej, • mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzę, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, • Administratorem danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 30 62. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej za pośrednictwem Inspektora ochrony danych
z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany także drogą elektroniczną.

INFORMACJE DODATKOWE:

Telefon kontaktowy: 22 500 30 25; 22 500 30 48

 1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznie brutto: 3 490,80 złotych brutto (w tym wynagrodzenie zasadnicze + premia) + dodatek za wysługę lat.
 2. Godziny pracy urzędu7:30-15:30
 3. Ponadto oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bogaty pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku pracownika, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, możliwość otrzymania zapomogi finansowej, dopłaty do opłat za żłobek lub przedszkole, pomoc finansowa na cele mieszkaniowe.
 4. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska, komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 5. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje.
 6. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu).
 8. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce "Wolne stanowiska pracy”/Inne wolne stanowiska pracy”. W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.
 9. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek
 11. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.

PODKREŚLAMY, ŻE KOMPLETNE APLIKACJE TO TAKIE, KTÓRE ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM

Metryczka

Data wytworzenia 17.01.2023
Data publikacji 17.01.2023
Data modyfikacji 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Celej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Celej WKiSz
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Celej

Nawigacja

do góry