Informacja dotycząca naboru na stanowiska pomocnicze - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca naboru na stanowiska pomocnicze

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu prowadzonego naboru,
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a przywołanego wyżej Rozporządzenia,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej przez czas trwania naboru na stanowisko, oraz przez 6 (sześć) miesięcy na potrzeby ewentualnego procesu skargowego, a następnie niezwłocznie zniszczone,
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji/naboru prowadzonym przez Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do  państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowej,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzę, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Administratorem danych osobowych jest Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, tel. 22 500 33 01, e-mail: nadwislanski@strazgraniczna.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników  23, tel. 22 500 30 62, woi.nwosg@strazgraniczna.pl.

 

W związku z z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, realizując zapisy pkt 59 Preambuły, może Pan/Pani wystąpić do Komendanta NwOSG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, który umożliwi Pani/Panu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną.   

Metryczka

Data publikacji 29.08.2018
Data modyfikacji 13.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Zdzienicki
Osoba modyfikująca informację:
Michał Misztal
do góry